Iron-on سیستمی همراه برای نمایش اطلاعات بیومکانیکی ورزشکاران

سیستم های زیادی برای بدست آوردن تنش های وارد بر مفاصل و ماهیچه ها از طریق ردیابی بیومکانیکی ورزشکاران حرفه ای در آزمایشگاه ها وجود دارد که در واقع نمایش این اطلاعات به تنهایی به عملکرد ورزشکار کمکی نخواهد کرد ولی می تواند از آسیب جلوگیری کند.